OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky pre predaj konečnému spotrebiteľovi 

Úvodné ustanovenia 

Ďakujeme Vám, že ste prejavili záujem o produkty Veglife, s.r.o.. Používaním našej web stránky a využívaním nášho e-shopu súhlasíte s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami, preto si ich prosím pozorne prečítajte.

Tieto obchodné podmienky platia pre predaj konečnému spotrebiteľovi (ďalej aj ako “Vy”, “Zákazník“ alebo “Kupujúci”) a jeho prípadné ďalšie aktualizácie budú zverejnené na tomto mieste. Prevádzkovateľom web stránky a eshopu je:

Obchodný názov: Veg life, s.r.o. Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 84812/B IČO: 46880526 IČDPH:SK2023621776 DIČ:2023621776 (ďalej aj ako „My“ alebo „Veglife“)

Objednávky

– Objednávky E-shop nasa ponuka Objednávky prijímame minimálne 1 pracovný deň vopred do 11.00 hod. Objednávky prijaté počas víkendu a sviatkov sú považované za doručené nasledujúci pracovný deň. Zdrawé dobroty si môžete objednať buď prostredníctvom eshopu, kde je potrebné vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára na stránke www.veglife.sk Po obdržaní objednávky cez eshop Vám následne zašleme potvrdzujúci e mail.

– Objednávky Denne menu Objednávky prijímame v každý pracovný deň do 10.00 hod Denne menu si môžete objednať buď prostredníctvom eshopu, kde je potrebné vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára, alebo na telefónnom čísle uvedenom v sekcii donáška na stránke www.veglife.sk Dodacie a platobné podmienky

Objednané produkty je možné dodať nasledovne: Kupujúci si môže tovar prevziať osobne, alebo si objedná donášku tovaru na adresu určenú Kupujúcim. Donáška je možná len na území Bratislavy. Osobný odber je možný v pracovné dni od 11:00 do 17:00 v prevádzkach Veg life.

Tovar je dovezený Predávajúcim v termoboxoch udržujúcich teplotu na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke.

Donáška z kategórie denné menu je hromadná v pracovných dňoch v čase od 11:00 do 14:00.

Donáška z kategórie E-shop nasa ponuka je realizovaná v pracovné dni na dohodnutý čas. Náš kuriér bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný Tovar skontrolovať a v prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Platobné podmienky 

Platby sa vykonávajú v EUR. Platbu je možné realizovať v hotovosti a v prípade osobného odberu v prevádzke aj platobnou kartou. V oboch prípadoch bude Kupujúcemu vystavený daňový doklad – pokladničný blok z registračnej pokladnice.

Storno objednávky 

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť jej obsah, avšak najneskôr do 1 hodiny od prijatia potvrdenia objednávky zaslanej od Predávajúceho. Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom e-mailu na rovnakú adresu, z ktorej bolo odoslané potvrdenie prijatia objednávky, pričom je potrebné vždy uviesť aj číslo objednávky. Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie, alebo zmenu objednávky do hodiny od jej potvrdenia, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade objednávku nebude možné zrušiť a ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu. Kupujúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť aj v prípade, ak ho predávajúci informuje, že tovar nie je dostupný komplet alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Cenové podmienky 

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.veglife.sk je uvedená vždy pri vybranom tovare. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.veglife.sk . Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.veglife.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0,- €” alebo “1,-€”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Reklamácie 

Ak z nejakého dôvodu nebudete spokojní s dodaným produktom, máte právo ho reklamovať. Reklamácie prijímame nasledovným spôsobom: na telefónnom čísle 0905 295 165, alebo emailom info@veglife.sk viď reklamacný poriadok. Záruka Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

Osobne prostredníctvom kuriéra Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa.

Naše produkty sú určené na priamu spotrebu a mali by byť uskladnené pri teplote max. do 8°C.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 1

Základné ustanovenia Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2

Právo zákazníka na reklamáciu V prípade, ak zákazníkovi sú v niektorej z prevádzok Veg life poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3

Uplatnenie reklamácie Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci zmeny alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

Článok 4

Chyby odstrániteľné Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.

Článok 5

Chyby neodstrániteľné V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

Článok 6

Lehoty na uplatnenie reklamácií Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

Článok 7

Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.

Článok 8

Záverečné ustanovenie Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016

Reklamácia donášky V prípade donášky je jedlo možné reklamovať buď priamo u vodiča, alebo na telefónnom čísle 0905 295 165

Ochrana osobných údajov 

Všetky osobné údaje poskytnuté v rámci objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ”). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri objednávke prostredníctvom nášho e-shopu a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky. Odoslaním objednávky nám dávate v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov pre účely vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Vami, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia záväzkov z týchto všeobecných obchodných podmienok a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby Vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, predmet nákupu (tovar/y), suma nákupu. Ako náš zákazník máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.Veglife neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej tretej strane.

Odoslaním objednávky nám dávate súhlas so zasielaním obchodných informácií, noviniek a ponúk na daľsí nákup zvyhodnených produktov a služieb.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@veglife.sk. Kupujúci má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva: Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.

d) na účely priameho marketingu.

Záverečné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a nadobúdajú účinnosť dátumom zverejnenia na našej web stránke. V Bratislave, dňa 1.1 2016