Obchodné podmienky pre predaj konečnému spotrebiteľovi

Úvodné ustanovenia

Ďakujeme Vám, že ste prejavili záujem o produkty Veg life, s.r.o.. Používaním našej web stránky a využívaním nášho e-shopu súhlasíte s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami, preto si ich prosím pozorne prečítajte.

Tieto obchodné podmienky platia pre predaj konečnému spotrebiteľovi (ďalej aj ako “Vy”, “Zákazník“ alebo “Kupujúci”) a jeho prípadné ďalšie aktualizácie budú zverejnené na tomto mieste. Prevádzkovateľom web stránky a eshopu je:

Obchodný názov: Veg life, s.r.o.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 84812/B IČO: 46880526 IČDPH:SK2023621776 DIČ:2023621776 (ďalej aj ako „My“ alebo „Veg life“)

Objednávky

– Objednávky E-shop naša ponuka
Objednávky prijímame minimálne 1 pracovný deň vopred do 11.00 hod. Objednávky prijaté počas víkendu a sviatkov sú považované za doručené nasledujúci pracovný deň. Zdrawé dobroty si môžete objednať prostredníctvom eshopu, kde je potrebné vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára na stránke www.veglife.sk. Po obdržaní objednávky cez eshop Vám následne zašleme potvrdzujúci e mail.

– Objednávky Denné menu
Objednávky prijímame v každý pracovný deň do 10.00 hod. Denné menu si môžete objednať buď prostredníctvom eshopu, kde je potrebné vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára, alebo na telefónnom čísle uvedenom v sekcii donáška na stránke www.veglife.sk.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných údajov, Veg life nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku chybne alebo nesprávne vyplneného objednávkového formulára.

Dodacie a platobné podmienky

Objednané produkty je možné dodať nasledovne: Kupujúci si môže tovar prevziať osobne, alebo si objedná donášku tovaru na adresu určenú Kupujúcim. Donáška je možná len na území Bratislavy. Osobný odber je možný v pracovné dni od 11:00 do 17:00 v prevádzkach Veg life.

Tovar je dovezený Predávajúcim v termoboxoch udržujúcich teplotu na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke.

Donáška z kategórie denné menu je hromadná v pracovných dňoch v čase od 11:00 do 14:00.

Donáška z kategórie E-shop naša ponuka je realizovaná v pracovné dni na dohodnutý čas. Náš kuriér bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný Tovar skontrolovať a v prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR. Platbu je možné realizovať v hotovosti a v prípade osobného odberu v prevádzke aj platobnou kartou. V oboch prípadoch bude Kupujúcemu vystavený daňový doklad – pokladničný blok z registračnej pokladnice.

Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť jej obsah, avšak najneskôr do 1 hodiny od prijatia potvrdenia objednávky zaslanej od Predávajúceho. Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť oznámením prostredníctvom e-mailu na rovnakú adresu, z ktorej bolo odoslané potvrdenie prijatia objednávky, pričom je potrebné vždy uviesť aj číslo objednávky. Pokiaľ predávajúci neobdrží zrušenie, alebo zmenu objednávky do hodiny od jej potvrdenia, považuje sa objednávka za záväznú. V tom prípade objednávku nebude možné zrušiť a ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a zaplatiť za ňu. Kupujúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť aj v prípade, ak ho predávajúci informuje, že tovar nie je dostupný komplet alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.veglife.sk je uvedená vždy pri vybranom tovare. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.veglife.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.veglife.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0,- €“ alebo „1,- €“, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Reklamácie

Ak z nejakého dôvodu nebudete spokojní s dodaným produktom, máte právo ho reklamovať. Reklamácie prijímame nasledovným spôsobom: na telefónnom čísle 0905 295 165, alebo emailom info@veglife.sk viď reklamačný poriadok.

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75 % objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75 % objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru
Osobne prostredníctvom kuriéra

Spôsob vrátenia peňazí
Pri uznaní reklamácie pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa.

Naše produkty sú určené na priamu spotrebu a mali by byť uskladnené pri teplote max. do 8°C.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 1

Základné ustanovenia
Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2

Právo zákazníka na reklamáciu
V prípade, ak zákazníkovi sú v niektorej z prevádzok Veg life poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3

Uplatnenie reklamácie
Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho zmeny prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci zmeny alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci zmeny alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

Článok 4

Chyby odstrániteľné
Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.

Článok 5

Chyby neodstrániteľné
V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

Článok 6

Lehoty na uplatnenie reklamácií
Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

Článok 7

Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie
Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.

Článok 8

Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.

Reklamácia donášky
V prípade donášky je jedlo možné reklamovať buď priamo u vodiča, alebo na telefónnom čísle 0905 295 165

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté v rámci objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „ZOOÚ“) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej „Nariadenie“) K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri objednávke prostredníctvom nášho e-shopu a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky. Všetky identifikačné a kontaktné údaje spracúvame, aby sme Vám mohli riadne poskytnúť naše služby.

Odoslaním objednávky nám dávate v súlade s ZOOÚ a Nariadením súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov pre účely vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Vami, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia záväzkov z týchto všeobecných obchodných podmienok a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby Vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, predmet nákupu (tovar/y), suma nákupu.

Internetová stránka využíva „cookies”. “Cookie” je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných informácií, ako napr. typy použitých internetových prehliadačov, použité internetové vyhľadávače alebo webové stránky, z ktorých je používateľ napojení na internetovú stránku, pričom tieto informácie sú využívané pre súhrnné štatistiky. Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť. Internetová stránka nesleduje použitie internetovej stránky jednotlivcami a ani detaily o jednotlivých návštevách. Všetky použité technológie sú použité v rámci snahy o zlepšenie kvality internetovej stránky a stále je braný zreteľ na súkromie každého používateľa. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť a zároveň nastaviť tak, aby používateľa pri prijatí cookie upozornili, prípadne môže používateľ používanie cookies v prehľadávači úplne zakázať.

Používateľ si môže dobrovoľne vybrať, či osobné informácie prevádzkovateľovi poskytne, alebo nie. Ak sa rozhodne neposkytnúť požadované osobné informácie, stále bude mať možnosť navštíviť túto internetovú stránku prevádzkovateľa, k niektorým možnostiam, ponukám a službám, ktoré vyžadujú vzájomnú komunikáciu, však nemusí mať prístup. Používaním internetovej stránky používateľ súhlasí s podmienkami pravidiel pre ochranu súkromia prevádzkovateľa a so spracovaním osobných údajov prevádzovateľom na uvedené účely. V prípade zmien pravidiel pre ochranu súkromia sa bude prevádzkovateľ snažiť informovať tak, že zmeny zverejní na tejto internetovej stránke dostatočne včas.

Spracovanie osobných údajov

Veg life spracúva osobné údaje Kupujúceho na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a zasielania reklamných správ v prípade jeho súhlasu s ich zasielaním. Veg life ďalej spracúva osobné údaje v prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávkového formuláru.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
ktoré pracujú pre Veg life ako zamestnanci alebo sa na základe inej zmluvy s Veg life podieľajú na plnení zmluvy medzi Vami a Veg life,
ktoré zabezpečujú služby prevádzkovania internetovej stránky, softvéru a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky,
ktoré zabezpečujú účtovné, daňové a právne služby pre Veg life.
Ak sa Vaše osobné údaje poskytujú orgánu verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepovažuje sa za príjemcu.

V niektorých prípadoch v mene Veg life spracúva Vaše osobné údaje ďalšia osoba – sprostredkovateľ. Každý takýto sprostredkovateľ má s nami uzatvorenú písomnú zmluvu, ktorá upravuje aké osobné údaje a na aký účel spracúva. Zazmluvňujeme len osoby, ktoré poskytujú dostatočné záruky, aby spracúvanie osobných údajov bolo zákonné a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv.
Osobné údaje budú sprístupnené tretím stranám výhradne za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu a marketingových aktivít, za účelom spracovania účtovníctva, právneho servisu a k zabezpečeniu kuriérskej služby potrebnej na vybavenie objednávky.

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame:
počas doby, ktorá je nevyhnutná pre výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Veg life,
počas doby, ktorá je nevyhnutná pre uplatňovanie právnych nárokov zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Veg life, najviac na dobu štyroch rokov,
počas doby, ktorá je nevyhnutná pre archiváciu na daňové a účtovné účely, najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Po uplynutí potrebnej doby uchovávania osobných údajov budú Vaše osobné údaje vymazané.

Ako náš zákazník máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@veglife.sk.

Kupujúci má podľa Nariadenia v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
c) právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
f) právo na prenosnosť osobných údajov,
g) právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má Kupujúci v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia.
Kupujúci si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak Kupujúci požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Záverečné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a nadobúdajú účinnosť dátumom zverejnenia na našej web stránke. V Bratislave, dňa 26.9.2018