Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté v rámci objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej “ZOOÚ”) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej “Nariadenie”) K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri objednávke prostredníctvom nášho e-shopu a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky. Všetky identifikačné a kontaktné údaje spracúvame, aby sme Vám mohli riadne poskytnúť naše služby.

Odoslaním objednávky nám dávate v súlade s ZOOÚ a Nariadením súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov pre účely vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Vami, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia záväzkov z týchto všeobecných obchodných podmienok a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby Vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, predmet nákupu (tovar/y), suma nákupu.

Internetová stránka využíva „cookies”. “Cookie” je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných informácií, ako napr. typy použitých internetových prehliadačov, použité internetové vyhľadávače alebo webové stránky, z ktorých je používateľ napojení na internetovú stránku, pričom tieto informácie sú využívané pre súhrnné štatistiky. Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť. Internetová stránka nesleduje použitie internetovej stránky jednotlivcami a ani detaily o jednotlivých návštevách. Všetky použité technológie sú použité v rámci snahy o zlepšenie kvality internetovej stránky a stále je braný zreteľ na súkromie každého používateľa. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť a zároveň nastaviť tak, aby používateľa pri prijatí cookie upozornili, prípadne môže používateľ používanie cookies v prehľadávači úplne zakázať.

Používateľ si môže dobrovoľne vybrať, či osobné informácie prevádzkovateľovi poskytne, alebo nie. Ak sa rozhodne neposkytnúť požadované osobné informácie, stále bude mať možnosť navštíviť túto internetovú stránku prevádzkovateľa, k niektorým možnostiam, ponukám a službám, ktoré vyžadujú vzájomnú komunikáciu, však nemusí mať prístup. Používaním internetovej stránky používateľ súhlasí s podmienkami pravidiel pre ochranu súkromia prevádzkovateľa a so spracovaním osobných údajov prevádzovateľom na uvedené účely. V prípade zmien pravidiel pre ochranu súkromia sa bude prevádzkovateľ snažiť informovať tak, že zmeny zverejní na tejto internetovej stránke dostatočne včas.

Spracovanie osobných údajov

Veg life spracúva osobné údaje Kupujúceho na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a zasielania reklamných správ v prípade jeho súhlasu s ich zasielaním. Veg life ďalej spracúva osobné údaje v prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávkového formuláru.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
ktoré pracujú pre Veg life ako zamestnanci alebo sa na základe inej zmluvy s Veg life podieľajú na plnení zmluvy medzi Vami a Veg life,
ktoré zabezpečujú služby prevádzkovania internetovej stránky, softvéru a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním internetovej stránky,
ktoré zabezpečujú účtovné, daňové a právne služby pre Veg life.
Ak sa Vaše osobné údaje poskytujú orgánu verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepovažuje sa za príjemcu.

V niektorých prípadoch v mene Veg life spracúva Vaše osobné údaje ďalšia osoba – sprostredkovateľ. Každý takýto sprostredkovateľ má s nami uzatvorenú písomnú zmluvu, ktorá upravuje aké osobné údaje a na aký účel spracúva. Zazmluvňujeme len osoby, ktoré poskytujú dostatočné záruky, aby spracúvanie osobných údajov bolo zákonné a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv.
Osobné údaje budú sprístupnené tretím stranám výhradne za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu a marketingových aktivít, za účelom spracovania účtovníctva, právneho servisu a k zabezpečeniu kuriérskej služby potrebnej na vybavenie objednávky.

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame:
počas doby, ktorá je nevyhnutná pre výkon práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Veg life,
počas doby, ktorá je nevyhnutná pre uplatňovanie právnych nárokov zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Veg life, najviac na dobu štyroch rokov,
počas doby, ktorá je nevyhnutná pre archiváciu na daňové a účtovné účely, najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Po uplynutí potrebnej doby uchovávania osobných údajov budú Vaše osobné údaje vymazané.

Ako náš zákazník máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@veglife.sk.

Kupujúci má podľa Nariadenia v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
c) právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
f) právo na prenosnosť osobných údajov,
g) právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má Kupujúci v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia.
Kupujúci si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak Kupujúci požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Záverečné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a nadobúdajú účinnosť dátumom zverejnenia na našej web stránke. V Bratislave, dňa 26.9.2018